Copyright © 2019 Sofia-Maria Lundberg Karlsson. All rights reserved.


LUNDBERG TRANSLATIONS


'Every language is a world';

translation is what helps us cross the borders.


Source text

Translation

   Communications Protocols


   A communications protocol is a set of rules for exchanging information over network links. In a protocol stack, each protocol leverages the services of the protocol below it. An important example of a protocol stack is HTTP (the World Wide Web protocol) running over TCP over IP (the Internet protocols) over IEEE 802.11 (the Wi-Fi protocol). This stack is used between the wireless router and the home user's personal computer when the user is surfing the web.


   Whilst the use of protocol layering is today ubiquitous across the field of computer networking, it has been historically criticized by many researchers for two principal reasons. Firstly, abstracting the protocol stack in this way may cause a higher layer to duplicate functionality of a lower layer, a prime example being error recovery on both a per-link basis and an end-to-end basis. Secondly, it is common that a protocol implementation at one layer may require data, state or addressing information that is only present at another layer, thus defeating the point of separating the layers in the first place. For example, TCP uses the ECN field in the IPv4 header as an indication of congestion; IP is a network layer protocol whereas TCP is a transport layer protocol.


   Communication protocols have various characteristics. They may be connection-oriented or connectionless, they may use circuit mode or packet switching, and they may use hierarchical addressing or flat addressing.   Kommunikationsprotokoll


   Ett kommunikationsprotokoll är en uppsättning regler för utbyte av information via nätverkslänkar. I en protokollstack nyttjar varje protokoll de tjänster som ingår i underliggande protokoll. Ett huvudsakligt exempel på en protokollstack är HTTP (World Wide Web-protokollet) som körs över TCP/IP (Internet-protokollen) och vidare över IEEE 802.11 (Wi-Fi-protokollet). Stacken används mellan den trådlösa routern och användarens persondator när denne surfar på Internet.


   Trots att användning av protokollskiktning idag är allmänt förekommande inom datornätverk har denna teknik historiskt sett kritiserats av många forskare på grund av två huvudsakliga anledningar. För det första innebär denna typ av avskiljande av protokollstacken att ett högre skikt kan duplicera funktionaliteten hos ett lägre skikt. Ett typexempel av detta är felåterställning på både enskild länk- samt end-to-end-basis. För det andra är det vanligt att protokollimplementering på ett skikt kräver data-, tillstånds- eller målriktningsuppgifter som endast finns hos ett annat skikt, vilket alltså motverkar syftet med att separera skikten. TCP använder exempelvis ECN-fältet av IPv4 som en indikation på överbelastning, trots att IP är ett protokoll på nätverksskiktnivå medan TCP är ett protokoll på transportskiktnivå.


   Kommunikationsprotokoll har olika egenskaper – de kan vara anslutningsorienterade eller anslutningslösa, de kan nyttja kretsläge eller paketväxling och de kan använda hierarkibaserad målriktning eller plan målriktning.