Copyright © 2019 Sofia-Maria Lundberg Karlsson. All rights reserved.


LUNDBERG TRANSLATIONS


'Every language is a world';

translation is what helps us cross the borders.


Source text

Translation

   Importance of Gender Studies


   The field of gender studies explores the ways that femininity and masculinity affect an individual’s thought process. This is relevant in a variety of realms, such as social organizations and institutions, interpersonal relationships, and understandings of identity and sexuality. Gender studies is a discipline created originally by activists, and those who study it today see it as their mission to identify, analyze, and correct social inequities both locally and globally.


   Gender Studies explores power as it relates to gender and other forms of identity, including sexuality, race, class, religion, and nationality.


   Gender Studies encompasses interdisciplinary fields, which include exploration of the histories and experiences of diverse women and men as well as studies of sexualities, masculinities, femininities, and gender systems in society. It also analyzes how gender plays out in politics, intimate life, culture, the workplace, athletics, technology, health, science, and in the very production of knowledge itself.


   College courses emphasize critical thinking and analysis along with social justice activism. These courses teach interdisciplinary methods, relate debates in the field to key intellectual and social movements, explore intersections of feminist studies, masculinity studies, and queer studies, and assist students with professional development.


   Gender Studies emphasize the relationships between gender and society historically and cross-culturally, and the changes now occurring in the roles of women and men, the participation of women in the major institutions of society, and women themselves. Gender is then understood as not a freestanding category, but rather one that takes shape through its intersection with other relations of power, including sexuality, race, ethnicity, class, nationality, and religion. It offers historical, contemporary, and transnational analyses of how gender and sexual formations arise in different contexts such as colonialism, nationalism, and globalization.


   In addition to its focus on the history and achievements of women, gender scholarship has inspired research and curricula that address men’s lives, masculinity, and the lives of people who identify as Gay, Lesbian, Bisexual or Transgender.


   Vikten av genusvetenskap


   Ämnesområdet genusvetenskap utforskar sätten på vilka femininitet och maskulinitet påverkar en individs tankeprocess. Detta är relevant inom flera olika sfärer, exempelvis sociala organisationer och institutioner, mänskliga relationer samt uppfattningar kring identitet och sexualitet. Genusvetenskap är en vetenskapsgren som ursprungligen formades av aktivister, och dagens forskare inom ämnet ser det som sin uppgift att identifiera, analysera och bekämpa sociala orättvisor på både lokal och global nivå.


   Genusvetenskap utforskar makt i förhållande till kön och andra identitetsaspekter, bland andra sexualitet, etnicitet, samhällsklass, religion och nationalitet.


   Genusvetenskap omfattar tvärvetenskapliga grenar vilka inbegriper historisk och erfarenhetsbetingad forskning kring kvinnor och män med olika bakgrunder samt studier av sexualiteter, maskuliniteter, femininiteter och könssystem i samhället. Den analyserar även vilken roll kön spelar inom politik, privat-/sexliv, kultur, arbetsplatsen, sport, teknik, hälsa, naturvetenskap och i själva formandet av kunskap.


   Universitetskurser inom ämnet betonar kritiskt tänkande och kritisk analys, jämsides aktivism för social rättvisa. Dessa kurser omfattar tvärvetenskaplig metodik, relationer mellan debatter inom området och viktiga intellektuella och sociala rörelser, skärningspunkter med feministiska studier, maskulinitetstudier samt queerstudier och syftar även till att bidra till elevernas yrkesmässiga utveckling.


   Genusvetenskap betonar relationen mellan kön och samhälle, både historiskt samt inom och mellan olika kulturer, och de förändringar som idag sker avseende kvinnors och mäns roller, kvinnors deltagande inom viktiga samhällsinstitutioner samt kvinnor själva. Kön förstås alltså inte som en fristående kategori, utan snarare som något som formas genom dess intersektion med andra maktstrukturer, exempelvis i förhållande till sexualitet, etnicitet, samhällsklass, nationalitet och religion. Vetenskapen bidrar med historiska, nutida och transnationella analyser av hur kön och könsgestaltningar/genus formas inom olika sammanhang, exempelvis kolonialism, nationalism och globalisering.


   Utöver fokusen på kvinnors historia och framgångar har genusvetenskapen även inspirerat forskning och undervisning som syftar till att undersöka mäns liv, maskulinitet och hur livsförhållanden ser ut för personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella eller transpersoner.